• Weimaraner Irk Derneği Türkiye

Dernek Tüzüğü

Weimaraner

Irkı Tanıtma, Destekleme, Geliştirme, Koruma, Üretme ve Yetiştirme Derneği TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1- Derneğin Adı: "Weimaraner Irk Derneği" dir.

Derneğin merkezi KIRKLARELİ 'dır.     Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin         Amacı  ve        Bu        Amacı  Gerçekleştirmek         İçin      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, ülkemizde bulunan weimaraner köpek ırk sahip ve severlerini bir

çatı altında toplayarak weimaraner ırklarının tanıtımı, gelişimi, korunması, üretme ve yetiştirmesidir. Weimaraner ırklarının en güzel örneklerinin ülkemizde yer ala bilmesi için araştırma yapmak, bu yönde gelen talepleri değerlendirmek ve çözüm üretmek, yavruların kayıt altına alınması, şecere belgesi verilmesi,        yurt dışında ki Üreticiler ile bağlantıya geçmek ,ırkla rın özelliklerinden kaynaklanan güçlü yapısını suiistimal edecek kişileri engellemek,doğru kişiler tarafından sahiplenilmesini ve üretilmesini sağlamak,üretim çiftliklerine ırk standartları hakkında  ve üretim (çiftleşme) aşamasında bilgi desteği sağlamak, bu ırka sahip kişilerden gelebilecek; Beslenme, Sağlık, Barınma koşulları, Eğitim ve Sosyalizasyon gibi sorunlar hakkında yardımcı olmak.

amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1-        Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

2-        Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

3-        Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

4-        Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek

amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

5-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

6-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak,

satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 7-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

8-        Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya  kuruluşlara  üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

9-        Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı  kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak

projeler yürüt                        

 

10-      Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

11-      Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

12-      Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

13-      Weimaraner ırkı köpeklerinin gerçek kişiler tarafından arama, kurtarma, güvenlik köpeği vb. ırk standartlarına ve hayvan haklarına uygun işlerde yararlanmayı teşvik etm ek .

14-      Weimaraner   Irklarını kayıt altına almak ve üretilen köpeklere soyağacı (şecere)vermek.

15-      Deprem,çığ vs.gibi tabii arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla gerekli faaliyetleri yerine getirm ek.

16-      Weimaraner köpeklerinin üstün meziyetli bir köpek olması sebebiyle toplumu bu köpekler hakkında aydınlatmak ve günlük hayatta kullanılmalarını teşvik edip bilgilendirmek.

17-      Weimaraner köpeklerinin ırkının devamı ve bu ırkların bozulmaması için gerekli bilimsel verileri ön planda tutmak ve ırkın sağlıklı gelişimi için her türlü bilimsel

çalışma ve faaliyetlerde  bulunmak ve bu tür  faaliyetlere  öncülük etmek.ACW, AVKIF  ve FCI benzeri ya da üyesi otoritelerin ön gördükleri standartlarda damızlık köpeklerin ülkemizde de yetiştirilmesinin sağlanması, ayrıca ACW' ve benzeri otoritelerce kabul edilmiş ve dünyada uygulanan ve uygulanacak olan bilimsel üretim teknik ve yöntemlerinin ülkemizde de yaygınlaşarak kullanılmasını sağlamak, gerekirse yurtdışından damızlık köpek getirmek

 

Weimaraner Irkını      Tanıtma, Destekleme, Geliştirme, Koruma ,Üretme ve Yetiştirme Derneği , bu köpeklerin eşleştirilmesi, bakımı ve beslenmesi,eğitilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve amaçları doğrultusunda bu hususta yapılacak faaliyetlere öncülük ederek kendi standartlarını oluşturmak için bilimsel çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara destek vermektir.

18-      Weimaraner Irk derneği amblemi, daire içerisinde sağ ve solda zeytin dalları arasında weimaraner köpeğinin resmini gösterir kompozisyondan oluşur

19-Üyeleri ve toplumu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, temsil, yarışma, gezi, festival, fuar ve diğer gösteri ve etkinlikler düzenleyebilir; eğitim, üretim ve gösteri

amaçlı köpekler yetiştirmek için tesis kurabilir, işletebilir ve kiraya verebilir.

20- Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebil­ meleri için sosyal ve kültürel tesisler, lokal kurmak ve bunları tefriş et mek.

21-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.

düzenlemek.

22-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, gelenek-

sel törenler(düğün, nişan, bayram,festival vb.)sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak.

23-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak.

24-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanma- yan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

25- Dernek Weimaraner köpeklerinin safkanlığını korumak ve  liştirmek

26-Dernek Irk Kayıt ve üretim ile ilgili olarak gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti Resmi makamları ve yurt dışındaki farklı resmi makamlarla çalışabilir

 

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip  olması  da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin   asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-        Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-        Yapılan ikaza rağmen üyelik aidatını bir yıl (12 ay) içinde ödememek, 4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybet m iş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar,  üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu, 3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-        Olağan genel kurul, 3 yılda bir Şubat ayı içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

2-        Yönetim          veya    denetim          kurulunun       gerekli gördüğü          hallerde          veya    dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurultayı genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu

üzerine 7.        lfımi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 4

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya  mahalli  yayın  araçları  kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.  İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı  için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü!

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile bir yazman(Katip) seçilerek divan heyeti oluşturulur .

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazi run listesindeki isimlerinin  karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür . Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zor unludur .

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır Ancak mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üye vekalet verebilir. Üyelerin en fazla iki vekalet alabilme hakkı vardır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazman tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde ş_-::H eiıel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar g_gli olarak oylanır. Diğer ko rdaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar t@ lantı başkanı

 

 

5

tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba  atılması ile  toplanan  ve  oy  vermenin  bitiminden sonra açık dökümü yapılarak  belirlenen  oylardır.  Açık  oylamada,  genel  kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya  katılan  üyelerin  salt  çoğunluğuyla  alınır.  Şu  kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan  üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir .

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-        Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-        Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-        Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin  görüşülüp  aynen  veya  değiştirilerek kabul edilmesi,

5-        Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

6-        Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

7-        Derneğin uluslar  arası  faaliyette  bulunması,  yurt  dışındaki  dernek  ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

8-        Derneğin vakıf kurması, 9-Derneğin fesih edilmesi,

!O-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

11-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin  yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 1O-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her  zaman  toplantıya çağrılabilir . Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya  başka  sebeplerden  dolayı  boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

!-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-        Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri  yapmak  ve  gelecek  döneme  ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-        Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-        Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis  inşa  ettirmek,  kira  sözleşmesi  yapmak , dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-        Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-        Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu  ile  yönetim  kurulu  çalışmalarını  açıklayan  raporunu  düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8-        Bütçe· n uygulanmasını sağlamak,

9-        Der      ğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

 

10-      Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 11-Mevzuatın        kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Denetim Kurulunun Teşkili ,Görev ve Yetkileri

M adde11-Denetim kurulu ,üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma

Olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin ,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi İçin sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ,defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığın,ı dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve üç yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim

kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Yıllık olarak 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir .

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı ,gezi ve eğlence ,temsil Konser ,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-        Derneğinmal varlığından elde edilen gelirler,

5-        Yar dım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 6-Derneğin ,amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek

amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 7- Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler* Madde 13- Defter tutma esasları ;

Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur Ancak ;yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda ,üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse ,takip eden yılda itibaren işletme hesabı esasına

dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço Esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda ,bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A)        İşlet     hesabı esasına göre: a)

 

7

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş  ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve  sıra  numarası  ile  bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden  evrakın  kopyaları  dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler  bu        deftere           işlenir.

6-        Demirbaş Defteri: Derneğe alt demirbaşlann edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıklan veya verildikleri yerler vekullanım sürelerini dolduranlann kayıttan düşürülmesi budeftere işleni.r

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulmazı zorunlu değildir.

 

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defterin tutulması zorunludur. Envanter Defterinin tutulması ise zorunlu değildir.

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterler ile bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden yevmiye  defteri  kullanmaya  başlamadan  önce  il dernekler müdürlüğüne veya notere  tasdik  ettirilir.  Bu  defterlerin  kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form  veya  sürekli  form  yapraklı  defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur .

 

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da  belirtilen)  "İşletme  Hesabı  Tablosu"  düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri* Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer .

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belge! ·i ile yapılır. Ancak,31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9    üncü  maddesi  kapsamında  bulunan  ödemele  çin  4/1/1961 tarihli  ve

 

213      sayılı    e gi  Usul         Kanunu hükümlerine göre gider

 

sulası  düzenlenir. Bu8

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-141te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-lS'te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi, Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç ,dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu  kararı  ile tespit  edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve  fotoğraflarını  ihtiva  eden  ve  Ek-  19'da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim  kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama  yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir."

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı  belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

Beyanname Verilmesi*

Madde ıs-Derneğin,  bir  önceki  yıla  ait  faaliyetleri  ile  gelir  ve  gider  işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-2l'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört

ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü *

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3'te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

irilmesi

 

9

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi"ni doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zor unludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK- 24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı  dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak  suretiyle,  değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki  idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim  kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak  ta  yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz .

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için  genel  kurula  katılma  hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.  Çoğunluğun  sağlanamaması  sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim  kurulları  üye  tam  sayısının  iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar  çoğunluğu  toplantıya  katılan  ve  oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/ 3'ü'dür . Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak_yapılır.

Derneğin .Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli.

10

Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır . Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya  katılan  ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/ 3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Weimaraner Irkı Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler . İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin

bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği  tarihte  en  fazla  üyeye  sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur .

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirt ilm işt ir.

Ge ici Yönetim Kurulu Ü elerinin·

Adı ve Soyadı  Görevi

İmzası

Sorgun BAYRAKTAROĞLU          Geçici Yönetim Kurulu Bşk.   


Bu tüzük 21 (Yirmibir} madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

(Not:(! ) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zor unlu hususlardan değildir. Bu tüzükte yer alan kırmızı renkle ve altı  çizili  yazılanlar Mevzuat a aykırı olmamak şartıyla değiştirilebilecek hususlardır. Kuruluşu eski olan ve tüzüğünü tamamen değiştirecek derneklerde " Geçici yönetim kurulu üyeleri" yerine "mevcut yönetim kurulu" yazılır.